Polityka Prywatności Delfin

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje szczegóły naszych praktyk w zakresie pozyskiwania, zbierania, przetwarzania i innego użytku jakichkolwiek danych osobowych Delfin  uzyska od swoich Klientów w ramach świadczenia usług na ich rzecz.

Informacje Ogólne

§ 1

1. Administratorem danych osobowych w ramach wszelkich zawieranych z Klientami umów jest Szkółka Nauki Pływania Delfin Tomasz Rażewski, ul. Francuska 52, 82-200 Nowa Wieś Malborska, NIP: 5791151429.
2. Na potrzeby niniejszej Polityki, „administrator” winien być rozumiany zgodnie z artykułem 4 punkt 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
3. Wspomniane wyżej Rozporządzenie jest, obok postanowień umownych, podstawą prawną dla wszelkiego przetwarzania danych w toku wzajemnych umów między Stronami.

Zakres gromadzenia danych

§ 2

1. Nie zbieramy jakichkolwiek danych osobowych bez uprzedniej zgody ze strony Klientów. Zwracamy uwagę, że w przypadku Klienta niebędącego konsumentem (np. osoby prawne lub inni przedsiębiorcy), druga Strona umowy musi zapewnić, że każda osoba kontaktująca się z nami w jej imieniu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Delfin.
2. Nigdy, pod żadnym warunkiem, nie będziemy przetwarzać danych osobowych pewnych szczególnych kategorii, do których zaliczają się: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, preferencje polityczne, wyznanie lub światopogląd, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, związane ze zdrowiem lub życiem seksualnym bądź orientacją seksualną.
3. Nie przekazujemy danych do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Rodzaje przetwarzanych danych

§ 3

Zbieramy następujące informacje od, Klientów:
1) informacje kontaktowe: e-mail, imię i nazwisko;
2) dane osobowe małoletnich, będących pod opieką Klienta i na rzecz których usługi będą świadczone – za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych;
3) dane do rozliczeń i/lub dochodzenia roszczeń: firmę przedsiębiorcy/nazwę innej właściwej instytucji (w przypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi), adres, numer karty kredytowej z datą ważności, numer rachunku bankowego, gdy jest to istotne dla rozliczeń, w przypadku osób fizycznych – numer PESEL;
4) informacje dodatkowe o Kliencie – powód, dla którego wybrał nasze usługi;
Zwracamy uwagę, że nie wszystkie wyżej wspomniane informacje stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Powody przetwarzania danych

§ 4

1. Celem zbierania i przetwarzania danych jest przede wszystkim przedstawienie oferty na żądanie Klientów oraz realizacja usług świadczonych przez Delfin. W niektórych przypadkach, możemy przetwarzać Wasze dane również w tzw. „usprawiedliwionym celu”, co obejmuje w szczególności:
1) rozliczenia, fakturowanie i inne operacje związane z zakupem naszych usług oraz kwestiami płatności;
2) dochodzenie roszczeń wynikających z umów między Delfin a Klientami;
3) przetwarzanie danych na żądanie właściwych organów publicznych, o ile jest to konieczne i zgodne z przewidzianymi prawem procedurami;
4) podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia danych osobowych, gdyby pojawiły się zagrożenia i niebezpieczeństwa;
5) powierzenie Waszych danych usługodawcy, który będzie je przetwarzał w naszym imieniu, w którym to przypadku zostaniecie poinformowani o tożsamości tego usługodawcy oraz szczegółach zawartej z nim umowy. Zwracamy uwagę, że przyjmujemy pełną odpowiedzialność za działania podmiotu przetwarzającego dane tak, jak za nasze własne.
2. Poza przyczynami wskazanymi wyżej, przetwarzamy innego rodzaju informacje w celu doskonalenia usług oraz analizy zapotrzebowania na ich ulepszenie. Gdy jakiekolwiek dane osobowe są przetwarzane w celu innym, niż wskazany w ust. 1, zapewniamy, że poddawane są one anonimizacji i nie będą powiązane z konkretnym Klientem.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

§ 5

1. Niezależnie od zasad przetwarzania danych wskazanych w § 4, możecie nam również udzielić wyraźnej i szczególnej zgody na używanie Waszych danych osobowych na cele związane z marketingiem, takie jak przedstawianie nowych ofert. Udzielona zgoda nie oznacza upoważnienia na przekazanie Waszych danych podmiotom trzecim.
2. Wasze dane nigdy nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, z wyjątkami wskazanymi wyraźnie w § 4.

Wasze uprawnienia jako osób, których dane są przetwarzane

§ 6

1. Wasze dane są przetwarzane tak długo, jak właściwa Umowa obowiązuje i dopóki usługa z naszej strony nie zostanie wykonana, lub dopóki nie zażądacie usunięcia Waszych danych. Każdy, kto udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, może w dowolnym momencie zgodę te uchylić i poprosić nas o usunięcie swoich danych z naszej bazy („prawo do bycia zapomnianym”). Wskazujemy, że żądanie usunięcia danych przed zakończeniem trwania Umowy oraz realizacją wzajemnych wynikających roszczeń może nie zostać zrealizowane, lub zrealizowane wyłącznie częściowo – w niezbędnym zakresie. Wasze dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.
2. Zachowujemy sobie prawo do zatrzymania danych niezbędnych do dochodzenia roszczeń, gdyby Klienci nie rozliczyli się po wykonaniu przez nas usługi. Jednakże, w wypadku, gdyby roszczenie Delfin wobec Klienta uległo przedawnieniu, dane zostaną niezwłocznie usunięte.

§ 7

W każdej chwili możecie weryfikować poprawność Waszych zgromadzonych danych lub żądać ich korekty, gdyby były one niespójne lub nieaktualne. Możecie również żądać, abyśmy uzupełnili brakujące dane.

§ 8

Możecie wnieść sprzeciw co do przetwarzania Waszych danych, gdybyście uznali, że:
1) Wasze dane są niezgodne ze stanem faktycznym – na okres niezbędny do weryfikacji Waszych twierdzeń;
2) przetwarzanie Waszych danych jest niezgodne z prawem, a nie wykonujecie jednocześnie prawa do bycia zapomnianym;
3) Wasze dane nie są nam już niezbędne na potrzeby przetwarzania, jednakże pragniecie, byśmy je zachowali na potrzeby postępowań sądowych, w których jesteście stroną;
4) sprzeciwiacie się, z uwagi na swoją szczególną sytuację, przetwarzaniu danych w dozwolonych celach wskazanych w § 3 – w takim wypadku przedstawimy konkretne powody, dla których dane są przetwarzane.

§ 9

W razie, gdybyście uznali, że Wasze dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, możecie wnieść skargę do właściwego organu administracji publicznej, w tym wypadku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Profilowanie

§ 10

Nie będziecie nigdy poddawani zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu w oparciu o zebrane dane osobowe. Nie profilujemy naszych Klientów w oparciu o ich dane osobowe.

Środki bezpieczeństwa

§ 11

1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wykorzystywane przez nas w celu przechowywania danych narzędzia są zgodne z wymogami prawa, jak również zabezpieczone przed jakimikolwiek próbami złamania środków zabezpieczeń. Wszystkie Wasze dane osobowe są chronione powszechnie przyjętymi jako standard bezpieczeństwa metodami szyfrowania. Podmioty trzecie nie mają dostępu do urządzeń, z których Delfin korzysta.
2. Gdyby jednakże Wasze dane były zagrożone, lub gdyby doszło do włamania, zostaniecie od razu powiadomieni.

Polityka Plików Cookie

§ 12

Nasza strona nie używa plików cookie.